وقف در قانون مدنی

آوریل 25, 2016

شرایط فروش مال وقف شده

به موجب ماده ۸۸ قانون مدنی، جواز فروش مال وقف شده مشروط است به اینکه مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن […]