واخواهی از حکم

فوریه 1, 2021
قرار سقوط

موارد صدور قرار سقوط

موارد صدور قرار سقوط موارد صدور قرار سقوط ( دعوی )  : ۱_صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوای خود ۲_ وقتی موضوع دعوی از بین برود مانند فوت کودکی که دعوای حضانت او مطرح […]