قرارداد کار

ژانویه 24, 2018
قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب : ۲۹/۸/۱۳۶۹ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۳۳۸۷                     تاریخ : ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ شماره : ۱۲۴۳۵۶                                                تاریخ : ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ وزارت دادگستری- وزارت کار و امور اجتماعی    فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده […]