شهادت

مارس 25, 2018
آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

در این مطلب میخواهیم با اصطلاعاتی از قبیل اقرار_شهادت_سوگند_علم قاضی_زنا_لواط_قوادی_قذف_سب نبی_مصرف مسکر_محارب آشنا شویم.