رسیدگی به دعاوی

آوریل 5, 2018
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی

رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است.