تکالیف مستأجر

آوریل 27, 2018
تعریف اجاره

نکاتی درباره «عقد اجاره»

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. اجاره ‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که […]