حق شفعه

مارس 8, 2018
اخذ به شفعه

اخذ به شفعه چیست؟

ماده ۸۰۸ قانون مدنی بیان می دارد هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک […]
دسامبر 26, 2017
حق شفعه

حق شفعه

حق شُفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هر گاه اموال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک […]