ضمانت

قاعده اتلاف
قاعده اتلاف
آگوست 2, 2018
قرارداد حمل و نقل
قرارداد حمل و نقل
دسامبر 25, 2018
نمایش همه

ضمانت

ضمانت

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت از این است که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌گیرد؛ یعنی ضمانت به معنای تعهد به مال است.

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرار داد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از انها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

حکم فوق (متن قبل) در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرار داد یا قانون متضامنا مسعول انجام تعهدی باشند.

قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.

ضمان حال از قاعده فوق(متن قبل که گفته شد) مستثنی است.

اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل اید.

همین که دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شد ضامن نیز بری میشود.

همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد.

استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فورا و به خودی خود بری خواهد ساخت.

پس از انکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد ان را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

ارکان ضمانت

ضمانت از سه رکن تشکیل شده است :

 ارکان ضمانت شامل : ۱- ضامن : اولین رکن از ارکان عقد ضمانت ، ضامن است . یعنی برای اینکه بتوان قرارداد ضمانت منعقد کرد ، اول باید کسی باشد که پرداخت دین مدیون یا بدهکار را بپذیرد . ضامن باید از نظر قانونی به سن و رشد عقلی بستن قرارداد رسیده باشد یعنی در اصطلاح ، اهلیت داشته باشد . 

 ۲- مضمون له : رکن بعدی عقد ضمانت ، مضمون له است . مضمون له که طرف مقابل ضامن در عقد ضمانت است ، مضمون له نامیده می شود . مضمون له در واقع همان طلبکار است . 

 ۳- مضمون عنه : آخرین رکن از ارکان عقد ضمانت ، مضمون عنه است که همان مدیون اصلی است که ضامن به طرفیت از او پرداخت دین را پذیرفته است . البته برای اینکه عقد ضمانت بین ضامن و طلبکار منعقد شود نیازی به رضایت مدیون اصلی نیست . 


اشتراک گذاری