ورود شخص ثالث

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
شخص ثالث

مطالبی درمورد ورود شخص ثالث

منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.