هزینه دادرسی چیست

خرداد ۱۴, ۱۳۹۷
هزینه دادرسی

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی عبارت است از:١_ هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم میشود ٢_ هزینه اقرار و احکام دادگاه ها