شرایط اخذ به شفعه

مارس 8, 2018
اخذ به شفعه

اخذ به شفعه چیست؟

ماده ۸۰۸ قانون مدنی بیان می دارد هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک […]