سوگند

فروردین ۵, ۱۳۹۷
آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

در این مطلب میخواهیم با اصطلاعاتی از قبیل اقرار_شهادت_سوگند_علم قاضی_زنا_لواط_قوادی_قذف_سب نبی_مصرف مسکر_محارب آشنا شویم.
اسفند ۱۷, ۱۳۹۶
مساعلي مربوط به قسم

نکاتی درباره «قسم»

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل […]