دعوای عمومی

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
دعوای عمومی و خصوصی

دعوای عمومی و خصوصی

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است.میتواند دو حیثیت داشته باشد.