توقیف اموال منقول و غیرمنقول

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
اقسام تامین

مطالبی درمورد اقسام تامین

تامین عبارتست از توقیف اعم از منقول و غیر منقول.