اخذ به شفعه

اسفند ۱۷, ۱۳۹۶
اخذ به شفعه

اخذ به شفعه چیست؟

ماده ۸۰۸ قانون مدنی بیان می دارد هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک […]