قرارداد حمل و نقل

ضمانت
ضمانت
دسامبر 21, 2018
حق العمل کاری یا کمیسیون
حق العمل کاری یا (کمیسیون)
دسامبر 25, 2018
نمایش همه

قرارداد حمل و نقل

قرارداد حمل و نقل

متصدی حمل و نقل کسی است که که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده میگیرد.

قرار داد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلا استثنا شده باشد.

ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند .ادرس صحیح مرسل الیه.محل تسلیم مال.عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی .وزن و محتوی عدل ها.مدتی که مال باید دران مدت تسلیم شود .راهی را که حمل باید ازان راه به عمل اید .قیمت اشیایی که گرانبها است خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین انها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود .خسارات بحری(اواری)ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده است.

اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسعولیت قبول کرده باشد مسعول اواری خواهد بود.

ماده ۳۸۲:ارسال کننده میتواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است ان را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

در موارد ذیل ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد مذکوره در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱_در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

۲_در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند ان را پس دهد.

۳_در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید انرا تحویل گیرد.

۴_در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم ان را تقاضا کرده باشد.

دراین موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند معذلک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره تادیه نشود و یا به مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتا نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل میتواند مطابق ماده ۳۶۲ ان را به فروش رساند.

((ماده ۳۶۲ :اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار میتواند و حتی در صورتی که منافع امر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در انجا است یا نماینده او به فروش برساند))))

اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای ان فرض کرد با مخارجی که بران ان شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فورا مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند‌.
حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسعول قیمت ان خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از انها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از ان جلو گیری نماید قرار داد طرفین میتواند برای میزان خسارات مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.

در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم‌ یا نقص یا خسارات بحری (اواری)مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق(متن قبل که گفته شد) مسعول خواهد بود.
خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به ان شود تجاوز نماید مگر این که قرار داد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

متصدی حمل و نقل مسعول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.
بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده محفوظ است.

متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضر نماید.

اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه ان تادیه شود دیگر برعلیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهدشد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر به علاوه متصدی حمل و نقل مسعول اواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل الیه ان اواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود به عمل اید و یا بایستی به عمل امده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.

در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیت دار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده و یا لدی الاقتضا فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از انکه مال التجاره در چه حال بوده به عمل اید.
به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا میشود و یا سپردن ان به صندوق عدلیه از فروش مال التجاره میتوان جلوگیری کرد.

نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در ان روز به عمل امده باشد و در صورت خسارات بحری(اواری)روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

اشتراک گذاری