حکم قتل پسر توسط مادر

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵

حکم قتل پسر توسط مادر

چکیده: بر اساس فقه شیعه، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی شوند؛ اما مادر چنین حکمی ندارد. فقهای اهل سنت با تمسک به استحسان، این حکم را شامل مادر نیز دانسته […]