حکم دزدی از مال پسر

آوریل 24, 2016

حکم دزدی از مال پسر

با این سوال شروع میکنیم چرا پدر حق تصرف در مال فرزند را دارد و مادر ندارد ؟ اولا پدر بواسطه ولایتی که بر فرزند دارد میتواند در مال او تصرف نماید . ثانیا :پدر […]