حکم دزدی از مال پسر

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵

حکم دزدی از مال پسر

با این سوال شروع میکنیم چرا پدر حق تصرف در مال فرزند را دارد و مادر ندارد ؟ اولا پدر بواسطه ولایتی که بر فرزند دارد میتواند در مال او تصرف نماید . ثانیا :پدر […]