حکم دزدی از مال پدر

آوریل 24, 2016

حکم دزدی از مال پدر

دزدی از والدین حکم دزدی از سایر افراد را دارد و جایز نیست. پس باید اموال دزدیده شده را به پدر و مادر برگرداند. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: […]