حق ارتفاق

دسامبر 22, 2017

حق ارتفاق

معنی لغوی: ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است. در قانون مدنی: در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری […]