انواع مجنون

آوریل 25, 2016
جنون در حقوق کیفری

انواع مجنون

انواع جنون در حقوق کیفری ایران: میرزایی با بیان اینکه در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری. وی افزود: جنون […]