ارتداد

آوریل 24, 2016

ارتداد

در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده است. در این کشورها، ترک دین […]