برخی از مواد قانون مدنی در رابطه با وفاء به عهد

معاملات فضولی
معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فوریه 12, 2021
تهاتر
برخی از قوانین مدنی در رابطه با تهاتر
فوریه 15, 2021

وفاء به عهد

ماده ٢۶۵ قانون مدنی_هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض ان چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده ٢۶۶ قانون مدنی_در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود ان را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

وفاء به عهد

ماده ٢۶٧ قانون مدنی_ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والّا حق رجوع ندارد.

ماده ٢۶٨ قانون مدنی_انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ی دیگری ممکن نیست مگر بارضایت متعهد له.

ماده ٢۶٩قانون مدنی_وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده ٢٧٠ قانون مدنی_اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک ان مال نبوده استرداد ان را از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ٢٧١ قانون مدنی_دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

ماده ٢٧٢ قانون مدنی_تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ٢٧٣ قانون مدنی_اگر صاحب حق از قبول ان امتناع کند متعهد به وسیله ی تصرف دادن ان به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد اید نخواهد بود.

ماده ٢٧۴ قانون مدنی_اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ٢٧۵ قانون مدنی_متعهدله را نمی توان مجبور نمود چیزی دیگری را به غیر انچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه ان شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

مواد قانون مدنی

ماده ٢٧۶ قانون مدنی_مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف دران شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.

ماده ٢٧٧ قانون مدنی_متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ٢٧٨ قانون مدنی_اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم ان به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط براینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که دراین قانون تصریح شده است.ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسرو نقصان خواهد بود اگر چه کسرو نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ٢٧٩ قانون مدنی_اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای ان ایفاء کند
لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

ماده ٢٨٠ قانون مدنی_انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل اید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده ٢٨١ قانون مدنی_مخارج تأدیه به عهده ی مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده٢٨٢ قانون مدنی_اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

اگر در این زمنیه با مشکلی رو به رو هستید و نیاز به راهنمایی بیشتر دارید میتوانید با تیم پشتیبانی مدافعان تماس بگیرد.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری