هیات مدیره شرکت

انحلال و تصفیه
انحلال و تصفیه
دسامبر 12, 2020
حمایت قانون
چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟
دسامبر 28, 2020

هیات مدیره شرکت

شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره شرکت ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت ازدو سال تجاوز نخواهد کرد.

انتخاب مجدد مدیران برای هیات مدیره شرکت بلامانع است

اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی همان مسعولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی داعمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسعولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که اورا به نمایندگی تعیین نموده است مسعولیت تضامنی خواهد داشت
شخص حقوقی عضو هیات مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند به شرط انکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب میشود

در رابطه با هیات مدیره شرکت اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

۱-محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی انها صادر شده است
۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:
سرقت -خیانت در امانت-کلاهبرداری-جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است-اختلاس-تدلیس-تصرف غیر قانونی دراموال عمومی

تبصره:دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده(این متن)گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

ماده ۱۱۲:

در صورتی که براثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضا علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای انان را خواهند گرفت و درصورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیات مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیات مدیره دعوت نمایند

در مورد ماده (۱۱۲)

هرگاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی میباشند.

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا برشرکت وارد شود سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند

درصورتیکه مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه .مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد

تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سودو زیان دوره مالی که طی ان مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری ازانان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه ازاد خواهد شد.

هیات مدیره شرکت

بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند

جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم واقدام درباره انها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط برانکه تصمیمات و اقدامات انها در حدود موضوع شرکت باشد محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین مینماید مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس هیات مدیره بیش از مدت عضویت انها در هیات مدیره نخواهد بود هیات مدیره در هر موقع میتواند رییس و نایب رییس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند هرترتیبی خلاف این ماده (این متن )مقرر شود کان لم یکن خواهد بود

تبصره۱-

از نظر اجرای مفاد این ماده (متن)شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد

تبصره۲-

هرگاه رییس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف اورا نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد.

رییس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت انها میباشد دعوت نماید

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیات مدیره لازم است تصمیمات باید با اکثریت ارا حاضرین اتخاذ گردد مگر انکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد

ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد ولی در هرحال عده ای از مدیران که اقلا یک سوم اعضا هیات مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتی که از تاریخ تشکیل اخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد

در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری