هزینه دادرسی

داوری در دعاوی حقوقی
داوری دعاوی حقوقی
می 29, 2018
دادسرا و حدود صلاحیت آن
دادسرا و حدود صلاحیت آن
ژوئن 6, 2018

هزینه دادرسی عبارت است از:١_ هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم میشود ٢_ هزینه اقرار و احکام دادگاه ها

اعسار از هزینه دادرسی

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد.طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

در صورتیکه دلیل اعسار شهادت شهود باشد. باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه.مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ ان باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار .پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه مینماید حکم اعساری که نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.

اگر معسر فوت شود .ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هریک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی دران مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود مگر انکه ورثه نیز اعسار خودرا اثبات نمایند.

هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقه شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود باید دادخواست ورشکستگی دهد.

حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ان ادعای اعسار شده است.

هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تادیه آن خواهد بود اگر با درامدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درامد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار ومدت پرداخت هزینه دادرسی راتعیین خواهد کرد.

اشتراک گذاری