نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی

مطالبی درباره «دیه»
مطالبی درباره «دیه»
آوریل 1, 2018
نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها
نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها
آوریل 6, 2018
نمایش همه

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی

رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است.

دعوا باید در دادگاهی اقامت شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشت .در ایران محل سکونت موقت واگر هم سکونت موقت نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در محل مال غیر منقول.وهرگاه مال غیر منقولی هم نداشته باشد خواهان در محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت.مزاحمت.ممانعت از حق.تصرف عدوانی .در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده خواهان به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده است.

درصورتیکه موضوع دعوا هم مربوط به مال منقول و هم مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع شده است بشرط انکه دعوا هردو قسمت ناشی از یک منشا باشد.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند خواهان میتواند به هریک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.

عنوان احتساب.تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب میشود طاری نخواهد بود.

برای سوالات بیشتر وانجام مشاوره و قبولی وکالت در کلیه دعاوی با شماره های ٠٩١۵٧۵٨٧۴٢۴_٠٩٣٩٢۶٩۶۵۴۶,تماس حاصل نمایید.

پیروزی و موفقیت از آن ماست

اشتراک گذاری