نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی
آوریل 5, 2018
مطالبی در مورد وکالت
مطالبی در مورد وکالت
آوریل 9, 2018
نمایش همه

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها

در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میباشد.

هرگاه بین دادگاه های عمومی.نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف شود که دادگاه ها اعم از عمومی .نظامی و انقلاب به صلاحیت از مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان .ویا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد.نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هردادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.مناط صلاحیت تاریخ دادخواست است.

برای سوالات بیشتر وانجام مشاوره و قبولی وکالت با شماره های۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴_۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶, تماس حاصل نمایید

پیروزی و موفقیت از آن ماست

اشتراک گذاری