نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی
فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
مطالبی در مورد وکالت
مطالبی در مورد وکالت
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها

در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میباشد.

هرگاه بین دادگاه های عمومی.نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف شود که دادگاه ها اعم از عمومی .نظامی و انقلاب به صلاحیت از مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان .ویا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد.نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هردادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.مناط صلاحیت تاریخ دادخواست است.

برای سوالات بیشتر وانجام مشاوره و قبولی وکالت با شماره های۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴_۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶, تماس حاصل نمایید

پیروزی و موفقیت از آن ماست

اشتراک گذاری