نکاتی درباره «قسم»

طلاق
نکاتی در مورد طلاق
مارس 3, 2018
اخذ به شفعه
اخذ به شفعه چیست؟
مارس 8, 2018

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. 

مطابق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی که آخرین ماده ی قانون مدنی نیز می باشد چنین آمده است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»

قاضی بدون درخواست مدعی، حق سوگند منکر را ندارد. اگر خوانده ی دعوا، منکر ادعای خواهان شود و خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد می تواند تقاضای اقامه سوگند توسط منکر را مطرح کند. در نتیجه، دادگاه «قرار اتیان سوگند» صادر می کند. در قرار اتیان سوگند، قاضی موضوع سوگند و شخصی که باید اقامه سوگند نماید را مشخص می کند.

کسی که قسم متوجه او شده است درصورتیکه نتواند بطلان دعوای طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند واگر نه قسم یاد میکند ونه انرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای ان شده است محکوم میگردد.

دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع در دعوی و شخصیت طرفین واوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا انرا بنحو دیگری تغلیظ نماید .

چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تلغیظ راقبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد .

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف راقسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند .

قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد .

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند وقاعم مقام انها موثر است .

در دعوای برمتوفی درصورتی که. اصل حق ثابت شده و بقا ان در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقا حق خود قسم یاد کند.

توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل برای اثبات مدعی موجود نباشد .

برای سوالات بیشتر و انجام مشاوره و وکالت با شماره های ۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲_۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶_۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری