برخی مواد قانونی جعاله

مضاربه
برخی مواد قانونی در رابطه با مضاربه
آوریل 30, 2021
قوانین مدنی
قوانین مدنی در مورد (بیع شرط ، معاوضه و مساقات)
می 2, 2021

مواد قانونی جعاله

ماده۵۶۱قانون مدنی-جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین
ماده۵۶۲قانون مدنی-در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت راجُعل می گویند
ماده۵۶۳قانون مدنی-در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گمشده ی او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن،مال او خواهد بود،جعاله صحیح است
ماده۵۶۴قانون مدنی-در جعاله،گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردّد و کیفیات آن نامعلوم باشد
ماده۵۶۵قانون مدنی-جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

برخی مواد قانونی جعاله

ماده۵۶۶قانون مدنی- هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده۵۶۷قانون مدنی-عامل وقتی مستحق جُعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد
ماده۵۶۸قانون مدنی-اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هریک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جُعل می گردد
ماده۵۶۹قانون مدنی-مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده۵۷۰ قانون مدنی-جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

ممکن است شما نیز درگیر این مسئله ی قانونی شده باشید و برای اینکه بتوانید این مشکل را رفع کنید میتوانید از تیم قدرتمند مدافعان کمک بگیرید.

اطلاعات تماس تیم مشاوره مدافعان زیر همین مقاله ذذکر شده و میتوانید همه روزه با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری