معاینه محل و تحقیق محلی

دادسرا و حدود صلاحیت آن
دادسرا و حدود صلاحیت آن
ژوئن 6, 2018
صلاحیت بازپرس
صلاحیت بازپرس
ژوئن 7, 2018

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع.تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.

«تحقیق محلی» تمسک به اطلاعات اهل محل است. در تحقیق محلی، شهود و مطلعان مورد تحقیق قرار می‌گیرند. «معاینه محل» کشف دلایل، سرنخ‌ها و حفظ صحنه جرم است.

معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود، مراتب ضرورت در دستور قید میشود.

معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود.هنگام معاینه محل ، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد.مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

هنگام تحقیق محلی ومعاینه محل.چنانچه بازپرس لازم بداند.شخصا حاضر میشود اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (٣٠٢) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد .مکلف است شخصا در اسرع وقت حضور یابد.

هنگام تحقیق محلی ومعاینه محل.شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند در موارد ضروری .بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور انان لازم است به محل دعوت کند.چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد وانان بدون عذر موجه حاضر نشوند .بازپرس دستور جلب انان را صادر میکند مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور انان ضرورت داشته باشد.

کارشناس رسمی یا خبره.از قبیل پزشک .داروساز.مهندس و ارزیاب هنگام دعوت میشوند که اظهار نظر انان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره:بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

هنگام تحقیق محلی و معاینه محل.تمام اثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه موثر است به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع اوری ودر صورتمجلس قید میشود وبه امضای اشخاص دخیل در موضوع میرسد.

صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی.کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کاراگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم و سایر کارشنایان است تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

بازپرس برای حفظ جسد.کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی.نسبت به ترسیم کروکی .عکسبرداری و در صورت امکان.فیلم برداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند.

از تمام اثار قابل انتقال موجود در صحنه که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

هرگاه ادله وقوع جرم.مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد تا جمع اوری انها بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام میکند واگر لازم بداند محل را قفل یا مهروموم میکند و حفاظت انها را به ضابط دادگستری میسپارد.

چنانچه تفتیش وبازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد.درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران ودر صورت ضرورت یا حضور شهود تحقیق .ضمن رعایت موازین شرعی وقانونی حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان مجاوران ان به عمل می آید.

بازپرس میتواند در موارد ضروری .برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم .حسابهای بانکی اشخاص را با تایید کل دادگستری استان کنترل کند.

هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند قرار ارجاع امربه کارشناسی را صادر میکند بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به ان لازم است به طور دقیق تعیین کند.

بازپرس.کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند در صورت تعدد کارشناسان عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر .نظر اکثریت ملاک عمل قرار میگیرد.

اشتراک گذاری