مطالبی در مورد وکالت

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها
نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها
آوریل 6, 2018
دادخواست
مطالبی در مورد دادخواست
آوریل 10, 2018

وکالت ممکن است بموجب سند رسمی یا غیررسمی باشد.

وکالت در خارج ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالتنامه ی اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و بتصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل دران خلاف شرع باشد.

سوگند.شهادت.اقرار.لعان.وایلا قابل توکیل نمیباشد.

در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار میکندکه شخصا یا توسط وکیل جدید.دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.

درصورتیکه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد در دادگاهی که حضور او برابر آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضرشود.و یه دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل .وکیل دیگری معرفی نماید.

اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ابتدای مهلت اعتراض ازتاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

بمنظور سوالات بیشتر و انجام مشاوره وقبولی وکالت با شماره های ۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶_۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴_۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲ تماس بگیرید.

اشتراک گذاری