مطالبی در مورد دادخواست

مطالبی در مورد وکالت
مطالبی در مورد وکالت
آوریل 9, 2018
سوءپیشینه کیفری
چه جرایمی موجب سوءپیشینه کیفری می‌شوند؟
آوریل 12, 2018

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد دادخواست به دفتر دادگاه صالح ارجاع میشد.

دادخواست به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند.

تاریخ رسید دادخواست تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.

دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

  • نام.نام خانوادگی.نام پدر.سن.اقامتگاه وحتی الامکان شغل خواهان.
  • نام.نام خانوادگی.اقامتگاه و شغل خوانده.
  • تعیین خواسته و بهای ان مگر انکه تعیین بها ممکن نباشد ویا خواسته مالی نباشد.

موارد توقیف دادخواست:

به دادخواست و پیوست های ان برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه تادیه نشده باشد.

در این موارد مدیر دفتر دادگاه ظرف دوروز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید.

هزینه انتشار اگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست بوسیله دفتر رد خواهد شد این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد.

هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست دادخواست رد میشود.

بهای خواسته:

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است.

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین میشود; اگر خواسته پول رایج باشد .بهای ان عبارتست از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی ان به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.

در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه میشود.

در دعاوی راجع به منافی و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارتست از حاصل جمع تمام اقساط ومنافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه ان میداند.

در صورتیکه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا انچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

در دعاوی راجع به اموال .بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به ان ایراد و یا اعتراض نکرده است.

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس .بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

برای سوالات بیشتر وانجام مشاوره وقبولی وکالت در کلیه دعاوی بصورت حرفه ای وتخصصی با شماره های:۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶ ۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید.

پیروزی وموفقیت ازان ماست

اشتراک گذاری