مطالبی درمورد قانون تجارت

اخذ به شفعه
اخذ به شفعه چیست؟
مارس 8, 2018
قرض به چه معناست؟
قرض به چه معناست؟
مارس 11, 2018
تاجر کیست؟ تاجر کسی است که شغل معمولی خودرا معاملات تجاری قرار دهد. کلیه معاملات تجار تجاری محسوب میشود مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

 دلال کیست؟ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
دلال میتواند در رشته های مختلف دلالی نموده وشخصا نیز تجارت کند.
دلال باید در نهایت صحت وازروی صداقت طرفین معامله را از جزییات راجعه به معاملات مطلع سازد دلال درمقابل هریک از طرفین مسعول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو انکه معامله سرنگیرد.

مطالبی در مورد چک

چک نوشته ای است که بموجب ان صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.

درچک باید محل وتاریخ صدور قید شده وبه امضای صادرکننده برسد—پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است دروجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود.

مطلب مهم=دعاوی راجع به چک که ازطرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه ویا اخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که دراینصورت مبدا مرور زمان ازتاریخ اقرار محسوب است.

برای پاسخ گویی به کلیه سوالات شما راجع به چک. سفته. برات و انجام مشاوره ووکالت با شماره های ۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲—۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶—۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴
تماس حاصل نمایید.

شعار موسسه.. موفیت وپیروزی از ان ماست. بدلیل وجود وکلای متخصص در دعاوی مربوطه وتسلط کامل وکیل با موضوع مورد نظر شما

اشتراک گذاری