مطالبی درباره «دیه»

آشنایی با چند اصطلاح حقوقی
آشنایی با چند اصطلاح حقوقی
مارس 25, 2018
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی
آوریل 5, 2018
نمایش همه

مطالبی درباره «دیه»

مطالبی درباره «دیه»

دیه

«دیه» مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس. عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

ضمان دیه: حسب مورد حق شخصی مجنی علیه و یا ولی دم است و احکام و اثار مسعولیت مدنی یا ضمان را دارد ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه ،مصالحه ،ابرا،تهاتر،بری نمیشود.

ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث ازدیه مقتول نیز ارث میبرند.

ادله اثبات دیه : علاوه بر قسامه. همان ادله اثبات دیون وضامن مالی است.

مسعول پرداخت دیه: برعهده خود مرتکب است.

در جنایت خطای محض در صورتیکه جنایت یا بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت برعهده عاقله اوست و اگر با اقرار مرتکب یا نکول اواز سوگند یا قسامه ثابت شده برعهده خود اوست.

مهلت پرداخت دیه: از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.

  • در عمد: موجب دیه ظرف یکسال قمری
  • در شبه عمد: ظرف دوسال قمری
  • درخطای محض : ظرف سه سال قمری

موجبات ضمان: در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد.

پزشک در معالجاتی که دستور انجام انرا مریض یا پرستار و مانند ان صادر مینماید درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.

در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل برای وی ضامن وجود ندارد هر چند براعت اخذ نکرده باشد.

هرگاه کسی ازجای بلندی خود را پرت کند وبرروی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود ولی اگر به سبب قهری اتفاق بیفتد ضامن نیست.

برای سوالات بیشتر و انجام مشاوره و قبولی وکالت درکلیه دعاوی. اعم از حقوقی. کیفری. خانواده. ثبتی و کلیه دعاوی دیگر با شماره های:_۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶_۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲_۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید.

پیروزی وموفقیت اتفاقی نیست

این شعار براساس چندین سال تجربه به وجود امده است.

اشتراک گذاری