برخی مواد قانونی در رابطه با مضاربه

اجاره حیوانات
برخی قوانین مدنی در رابطه با اجاره حیوانات و اجاره ی اشخاص
آوریل 25, 2021
برخی مواد قانونی جعاله
برخی مواد قانونی جعاله
می 1, 2021

مضاربه

ماده۵۴۶قانون مدنی-مضاربه عقدی است که به موجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهدباقید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده ودرسود آن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود

ماده۵۴۷قانون مدنی-سرمایه بایدوجه نقدباشد

ماده۵۴۸قانون مدنی-حصه ی هریک از مالک و مضارب درمنافع باید جزء مشاع از کل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.

ماده۵۴۹قانون مدنی-حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقد مضاربه معین شودمگراینکه درعرف منجزاً معلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد

ماده۵۵۰قانون مدنی-مضاربه عقدی است جائز

ماده۵۵۱قانون مدنی-عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود:

۱-درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین.

۲-درصورت مفلّس شدن مالک.

۳-درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح.

۴_در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

برخی مواد قانونی در رابطه با مضاربه

ماده۵۵۲قانون مدنی-هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکندمگربه اجازه ی جدید مالک

ماده۵۵۳قانون مدنی-در صورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداند بنمایدولی درطرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده۵۵۴قانون مدنی-مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیا آن را به غیر واگذار نمایدمگر با اجازه ی  مالک.

ماده۵۵۵قانون مدنی-مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلدوزمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی راکه برطبق عرف بایستی به اجیررجوع کندخودشخصا

انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده۵۵۶قانون مدنی-مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یا تعدی

ماده۵۵۷قانون مدنی-اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شود که عامل عمل راتبرعاًانجام داده است.

ماده۵۵۸قانون مدنی-اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یاتلف مجاناً به مالک تملیک کند.

برخی مواد قانونی در رابطه

ماده۵۵۹قانون مدنی-درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده۵۶۰قانون مدنی-به غیر از آنکه فوقاً مذکور شدمضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقدبین طرفین مقرر است.

تلفن های تماس تیم حقوقی مدافعان

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری