مجامع عمومی

انحلال و تصفیه
انحلال و تصفیه
دسامبر 12, 2020
حمایت قانون
چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟
دسامبر 28, 2020

مجامع عمومی

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تسکیل میشود مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وارا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به قانون تکلیف خاص برای ان مقرر شده باشد

مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

۱-مجمع عمومی موسس
۲-مجمع عمومی عادی
۳-مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است:

۱-رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب ان وهمچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم
۲-تصویب طرح اساسنامه شرکت ودر صورت لزوم اصلاح ان
۳-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی دران منتشر خواهد شد
تبصره: گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در اگهی دعوت مجمع تعیین شده برای مراجعه پذیره نویسان سهام اماده باشد

در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نمود باشند ضروری است اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت میشوند مشروط براینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد ان مجمع اگهی دعوت ان با قید دستور جلسه قبل و نتیجه ان در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت دران حاضر باشند در هریک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریتذدو ثلث ارا حاضرین اتخاذ شود در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند

تبصره:

در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود.

ماده (۷۶)هرگاه یک یا چند نفر از موسسین اورده غیر نقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی اورده های غیر نقد جلب وان را جز گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند در صورتیکه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه ان به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود

گزارش مربوط به ارزیابی اورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد
دارندگان اورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم اورده غیر نقدی که تعهد کرده اند یا مزایای انها موضوع رای است حق رای ندارند وان قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جز سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

مجمع عمومی نمیتواند اورده های غیر نقد را بیش از انچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

مجامع عمومی

هرگاه اورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که اورده غیر نقد انها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خودرا به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و

اشخاصی که مزایای مورد مطالبه انها تصویب نشده میتوانند با انصراف ازان مزایا در شرکت باقی بمانند در صورتیکه صاحبان اورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد انها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایر پذیره نویسان میتوانند به جای انها سهام شرکت را تعهد ومبالغ لازم را تادیه کنند.

در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر طبق ماده قبل(متن قبل)به منظور رسیدگی به وضع اورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل میگردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند‌.در اگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

مجامع عمومی

در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده(۷۶)این قانون ضروری است ونمیتوان اورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر دراولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط انکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز انچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

مجامع عمومی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای باردوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط انکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

در مورد انتخاب مدیران تعداد ارا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده میتواند ارا خود را به یکنفر بدهد یاانرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد

تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جاءز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است

در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری