قوانین مربوط به ضابطین دادگستری

ربا چیست؟
ربا چیست؟
مارس 14, 2018
ویژگی‌های یک وکیل خوب
در انتخاب یک وکیل خوب چه نکاتی را باید بدانیم؟
مارس 17, 2018

حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضائی است.

احضار متهم : بوسیله احضارنامه به عمل می آید احضارنامه در دو نسخه فرستاده میشود یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا و به مامور احضار رد مینماید.
در احضارنامه اسم و شهرت احضارشده و تاریخ و علت احضار ومحل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

جهات عذر موجه :

  • نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن
  • مرضی که مانع از حرکت است
  • فوت همسر با یکی ازاقربا تا درجه سوم ازطبقه دوم
  • ابتلا به حوادث مهم ازقبیل حریق وامثال ان
  • وجود حوادث قهری
  • درتوقیف بودن

جلب متهم: جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می اید برگ جلب که مضمونش مضنون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
جلب متهم به استثنا موارد فوری باید در روز به عمل آید.

جرم: هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. جرم محسوب میشود.

صحت تحقیقات ضابطین: چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید دادگاه تحقیقات لازم را راسا و یا توسط قاضی تحقیق و یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.

جهات قانونی برای شروع تحقیقات: شکایت شاکی – اعلام واخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود -جرایم مشهود درصورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد -اظهار و اقرار متهم

در شکواییه چه مواردی باید قید گردد؟

نام و نام خانوادگی-نام پدر ونشانی دقیق شاکی -موضوع شکایت وذکر تاریخ و محل وقوع جرم -ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده ومورد مطالبه است-مشخصات و نشانی مظنون-اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

قبول شکایت از سوی ضابطین دادگستری: ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی راهمه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی میرسد. اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید وانطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.

معاینه محل چگونه است: معاینه محل درروز به عمل می آید مگر درمواردی که فوریت دارد. هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علایم مشهود و مکشوف که بنحوی در قضیه موثر است در صورتمجلس قید میگردد.
برای حضور درمعاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین دعوت میشود.

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن: تفتیش و بازرسی منازل. اماکن. و اشیا. در مواردی بعمل میاید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم با اسباب والات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.

کنترل تلفن افراد: در مواردی که جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.

برای سوالات بیشتر و انجام مشاوره و قبولی وکالت با شماره های ۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲_۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶_۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری