قوانین مدنی در مورد (بیع شرط ، معاوضه و مساقات)

برخی مواد قانونی جعاله
برخی مواد قانونی جعاله
می 1, 2021

قوانین مدنی

قوانین مدنی (بیع شرط)

ماده۴۵۸ قانون مدنی-در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که، هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که ،هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد،خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده۴۵۹قانون مدنی-در بیع شرط،به مجرد عقد،مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع؛بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید،بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و
مبیع را استرداد کند،از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

بیع شرط

ماده۴۶۰قانون مدنی-در بیع شرط،مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره،بنماید

ماده۴۶۱قانون مدنی-اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند،بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند

ماده۴۶۲قانون مدنی-اگر مبیع به شرط به واسطه ی فوت مشتری به ورثه ی او منتقل شود،حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود

ماده۴۶۳قانون مدنی-اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت ِبیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود

معاوضه

ماده۴۶۴قانون مدنی-معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگرکه از طرف دیگر اخذمی کند،بدون ملاحظه ی اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد

ماده۴۶۵قانون مدنی-درمعاوضه احکام خاصه ی بیع جاری نیست

قوانین مدنی(مساقات)

ماده۵۴۳قانون مدنی-مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن باعامل درمقابل حصه ی مشاع معین از ثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیر ان.

ماده۵۴۴قانون مدنی-درهرمورد که مساقات باطل باشدیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده۵۴۵قانون مدنی-مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است درموردعقد مساقات نیز مرعی خواهدبود مگراینکه عامل نمی تواند بدون اجازه ی مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید میتوانید با تیم مدافعان تماس بگیرید که اطلاعات تماس ما در زیر درج شده است.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری