قرض به چه معناست؟

مطالبی درمورد قانون تجارت
مطالبی درمورد قانون تجارت
مارس 11, 2018
تعاریف برخی از نکات حقوقی و کیفری
تعاریف برخی از نکات حقوقی و کیفری
مارس 13, 2018
نمایش همه

قرض به چه معناست؟

قرض به چه معناست؟

قرض اعطای بخشی از مال به دیگری است، به صورتی که قرض‌دهنده آن مال یا مثل و یا قیمت را باز پس گیرد. قرض از نظر لغوی به معنای بریدن و قطع کردن است و گویا قرض‌دهنده، آن مال را از بقیه اموالش بریده است.

قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خودرا بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل انرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید ودرصورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

مقترض باید مثل مالی را که قرض،کرده است رد کند اگر چه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.

اگر برای ادای قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمیتواند قبل از انقضا مدت طلب خود را مطالبه کند.

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

واژه قرض به صورت «قرض حسن» در قرآن آمده و در روایات اهل بیت(ع) برای قرض‌دادن، فضیلت بسیاری ذکر شده و حتی بهتر از صدقه شمرده شده است. در فقه اسلامی احکام و شرایط قرض بیان شده است. از مسایل مرتبط با قرض، مسئله ربا است.

اشتراک گذاری