مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

انحلال و تصفیه
انحلال و تصفیه
دسامبر 12, 2020
حمایت قانون
چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟
دسامبر 28, 2020
شرکتهای سهامی
هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکتهای سهامی یا عملیات ان یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود برحسب مورد بنابه درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکتهای سهامی یا بطلان عملیات یا تصمیمات ان در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

دادگاهی که دعوای بطلان نزد ان اقامه شده است میتواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده ازدفتر به دادگاه است در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد

در صورت صدور حکم قطعی بربطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسعول بطلان هستند متضامنا مسعول خساراتی خواهند بود که ازان بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شده است

دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیرتصفیه تعیین کند تا برطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند

درهر مورد که براثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود ومدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید

تبصره مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی::

تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین میشود به عهده دادگاه است

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام انها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رییس واعضا هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضا هیات مدیره ومدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را ازانها مطالبه کنند
درصورت محکومیت رییس یا هریک از اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به به وی مسترد خواهد شد
درصورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه ها وخسارات به عهده انان است

مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسعولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید

ماده ۲۷۸::شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه ان حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است ویا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد ثالثا دوسال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته ودو ترازنامه ان به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد رابعا اساسنامه ان با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

ماده ۲۷۹::شرکت سهامی خاص بایدظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:

مواد مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

۱-اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است
۲-دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده (۲۷۸)که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد
۳-صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد
۴-اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضا دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل برنکات زیرباشد:
الف-نام و شماره ثبت شرکت
ب-موضوع شرکت ونوع فعالیت های ان

ج-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب ان
د-در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضا مدت ان
ه-سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده ان
و-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد وامتیازات ان
ز-هویت کامل رییس و اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
ح-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
ط-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
ی-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
ک-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت دران درج میگردد

مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات انها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت اگهی خواهد نمود

دراگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه

تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت ودو ترازنامه و حساب سود و زیان ان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول ان در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان اماده میباشد اگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های شرکت دران درج میگردد اقلا دریک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز اگهی شود

ان قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت به ان شرکتها به قوت خود باقی است

شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های انها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند

 

ثانیا:اصل بسیار مهم و پذیرفته شده ای براسناد تجاری حاکم است و در کنوانسیون های بین المللی،راجع به این اسناد مورد تصویب قرارگرفته که عبارت است از اصل(غیرقابل استناد بودن ایرادات)مطابق این اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند،امضاکنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند که به روابط مبنای استناد کنند. و به موجب ارای متعدد مراجع مختلف قضایی ایران،اصل مذکور مورد قبول و تایید قرار گرفته است.
باعنایت به استدلالات مذکور امضاکنندگان چک،در قبال دارنده با حسن نیت به هیچ وجه حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور ان نمیباشد .این رویه موجب میگردد که چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمن مورد استفاده قرار گیرد.رویه مذکور حقوق دارندگان بی اطلاع از روابط مبنایی رامورد حمایت قرار میدهد و کاملا با مقررات بین المللی و اصول مسلم شناخته شده وپذیرفته شده حاکم براین اسناد انطباق دارد.طبق ماده ۷۹۱ لایحه قانون تجارت نیز چک فقط در تاریخ مندرج دران یا پس از تاریخ مذکور قابل مطالبه است.در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری