چه مواردی میتواند منجر به سقوط تعهدات شود

تهاتر
برخی از قوانین مدنی در رابطه با تهاتر
فوریه 15, 2021
حضانت فرزند
بعد از طلاق حضانت فرزند بر عهده ی کیست؟
فوریه 22, 2021

سقوط تعهدات

با ما در وبسایت موسسه حقوقی مدافعان همراه باشید تا با برخی موارد سقوط تعهد اشنا شوید.

ماده ٢۶۴ قانون مدنی_تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود:

١_به وسیله ی وفاء به عهد.

٢_به وسیله ی اقاله.

٣_به وسیله ی ابراء

۴_به وسیله ی تبدیل تعهد.

۵_به وسیله ی تهاتر.

۶_به وسیله ی مالکیت ما فی الذمه.

سقوط تعهدات (اقاله)

ماده ٢٨٣ قانون مدنی_بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی ان را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ٢٨۴ قانون مدنی_اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ٢٨۵ قانون مدنی_موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد ان.

ماده ٢٨۶ قانون مدنی_تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای ان چیزی که تلف شده است مثل ان در صورت مثلی بودن و قیمت ان در صورت قیمتی بودن داده می شود.

ماده ٢٨٧ قانون مدنی_نماآت ومنافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه ی اقاله مالک می شود.

ماده ٢٨٨ قانون مدنی_اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت ان شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده مستحق خواهد بود.

سقوط تعهدات (ابراء)

ماده ٢٨٩ قانون مدنی_ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ٢٩٠ قانون مدنی_ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ٢٩١قانون مدنی_ابراء ذمه ی میت از دین صحیح است.

تبدیل تعهد

ماده ٢٩٢ قانون مدنی_تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

١_وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام ان می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

٢_وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را اداء نماید.

٣_وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده ٢٩٣قانون مدنی_در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحِق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله ان را صراحتا شرط کرده باشند.

هر نوع سوالی دارید میتوانید با مشاوران ما در موسسه تماس بگیرید.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری