تغییرات در سرمایه شرکت

انحلال و تصفیه
انحلال و تصفیه
دسامبر 12, 2020
حمایت قانون
چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟
دسامبر 28, 2020

تغییرات در سرمایه شرکت

سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد تایدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

تغییرات در سرمایه شرکت

۱-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
۲-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
۳-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
۴-تبدیل اوراق قرضه به سهام.

تبصره۱-فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد مجاز است.

تبصره۲-انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر انکه کلیه صاحبان سهام با ان موافق باشند.

شرکت میتواند سهام جدیدذرا برای مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازا ان سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قراعت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم میکند.

تبصره۱-

مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت ان را تعیین یا اختیار تعیین ان را به هیات مدیره واگذار خواهد کرد.

تبصره۲-

پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان واگر تا ان موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.

مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تامیزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

تغییرات در سرمایه شرکت

هیات مدیره در هرحال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم اگهی شود.

اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی ان سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود.

ماده ۱۶۷::

مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه ان را به هیات مدیره میدهد میتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید ازانان سلب کند به شرط انکه چنین تصمیمی پس از قراعت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره:

گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده(متن قبل که گفته شد)باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به انها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد .گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیات مدیره ذکر شده است.

در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعض دیگر انجام میگیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به انها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به انها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد امد.

ماده ۱۶۹::

در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت دران نشر میگردد به اطلاع صاحبان سهام برسد دراین اگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم وتعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید انهارا دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در اگهی قید خواهد شد.

در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید اگهی به نحو مذکور در ماده ۱۶۹ منتشر و دران قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید ان را دارندظرف مهلت معین که نباید کمترازبیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و دراگهی قید شده است مراجعه کنند برای صاحبان سهام با نام گواهی نامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

گواهی نامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق (متن قبلی که گفته شد)باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱-نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
۲-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
۳-تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهی نامه حق خرید ان را دارد باذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش ان
۴-نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید دران پرداخته شود
۵-مهلتی که طی ان دارنده گواهی نامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند
۶-هرگونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد

تبصره:

گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.

تغییرات در سرمایه شرکت

در صورتی که سوالی در رابطه با این قانون دارید میتوانید در قسمت تماس با ما از وبسایت موسسه حقوقی مدافعان سوال خود را بپرسید و ما در کوتاهترین زمان پاسخ را ارائه میکنیم.

اشتراک گذاری