رسیدگی به صحت و اصالت سند

ادعای جعلیت
ادعای جعلیت
می 23, 2018
دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی چیست؟
می 26, 2018
نمایش همه
رسیدگی به صحت و اصالت سند

رسیدگی به صحت و اصالت سند

خط، مهر امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد.هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه ی صحت سند تلقی شود.

اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه ی دولت تاسیس شده است موجود باشد آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا بنظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده انها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها.اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد.تطبیق به عمل آورد.

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند،تطبیق خط.امضا.اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت، و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند.ارجاع نماید .اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل،هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده.باید هویت و مشخصات کسی را در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید شخص یاد شده از جهت مسعولیت و نیز موارد رد در حکم کارشناس رسمی میباشد.

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوا حقوقی.شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند دادگاه به هردو ادعا یک جا رسیدگی مینماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد.رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند.برای دادگاه متبع خواهد بود اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده وسند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد. رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد هرگاه در ضمن رسیدگی .دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود .موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی میرسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

پس از ادعای جعلیت سند.تردید یا انکار نسبت به ان سند پذیرفته نمیشود.ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند.ادعای جعل شود .فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

درصورتیکه ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و
چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

اشتراک گذاری