دلالی

حق العمل کاری یا کمیسیون
حق العمل کاری یا (کمیسیون)
دسامبر 25, 2018
شیربها
شیربها
مارس 18, 2019
نمایش همه

دلالی

دلالی

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

دلالی هر نوع عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی موارد ایجاد می‌شود شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد.[

دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.[

دلال میتواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند.

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسعول تقلب و تقصیرات خود میباشد .

دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا انکه تعهدات انهارا به موقع اجرا گذارد مگرانکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

دلال مسعول تمام اشیا و اسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله اورا ازاین قید معاف دارند.

دلال میتواند در زمان واحدی برای چند امر در یک رشته یا رشته های محتلف دلالی کند ولی دراینصورت باید امرین را ازاین ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای انها شود مطلع نماید.

هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به ان معامله بین طرفین به توسط او ردو بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات و اسناذ مزبور است

دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست

دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسعول نیست مگراینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده

هرگاه طرفین معامله یا یکی ازانها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

در صورتیکه دلال درنفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد والا مسعول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با امر خود متضامنا مسعول اجرای تعهد خواهد بود.

اجرت دلال و مخارج

دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو انکه معامله سرنگیرد.
همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند .

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود مشروط براینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد .

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل دران ثبت نماید:

۱_اسم متعاملین

۲_مالی که موضوع معامله است

۳_نوع معامله

۴_شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.

۵_عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رویت است یا به وعده.

۶_امضا طرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.

دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

اشتراک گذاری