دعوای عمومی و خصوصی

اقسام تامین
مطالبی درمورد اقسام تامین
آوریل 30, 2018
تامین دلیل
تامین دلیل به چه معناست؟
می 12, 2018
نمایش همه
دعوای عمومی و خصوصی

دعوای عمومی و خصوصی

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است.میتواند دو حیثیت داشته باشد.

١_ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.

٢_ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.

ماده:ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:الف_دعوای عمومی برای حفظ حدود ومقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی.

ب_دعوای خصوصی برای مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است. مانند حدقذف و قصاص.

ماده:بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند .شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند.مدعی خصوصی نامیده میشود.

تعقیب متهم و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و درصورت گذشت او موقوف میشود.

برای سوالات بیشتر وانجام مشاوره وقبولی وکالت در کلیه دعاوی بصورت حرفه ای وتخصصی با شماره های:۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶ ۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری