دعوای طلاق به درخواست مرد و زن چگونه است؟

طلاق توافقی
طلاق توافقی
آگوست 31, 2019
نفقه
اطلاعاتی درباره “نفقه”
اکتبر 31, 2019
نمایش همه

دعوای طلاق به درخواست مرد و زن چگونه است؟

دعوای طلاق به درخواست مرد و زن

دعوای طلاق به درخواست زوج

وفق قانون مدنی ماده ١١٣٣ (اصلاحی ١٣٨١/٨/١٩) مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون بامراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضرکردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسرخود را طلاق می داد، اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می شد و پس از، مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می گردید و متعاقب ان سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت قانون گذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و اوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می شوند و پیش بینی قانون گذار به تجربه عینا واقع شده است ولی صورت دیگر این امره در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه ی طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه ی طلاق جاری نمیشود . به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه ی طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید.

در حقوق ایران مرد هروقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی برفقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده ١١٣٣(اصلاحی ١٣٨١/٨/١٩) حتما به دادگاه مراجعه کند دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

طلاق

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان گونه که قانونگذار درماده ٢٧ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ بیان نموده، درکلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متاهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و درصورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می نماید.

در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می شود، همان گونه که در ماده ٢٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ و تبصره ١و تبصره ٢ ان با همین مضمون ذکر گردیده است.

بعد از معرفی داور و اظهار نظر ایشان مبنی برعدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتررسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغه ی طلاق جاری وثبت می گردد و قانون گذار در ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ تصریح نموده، دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، ونفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

دعوای طلاق به درخواست زن(زوجه)

طبق قانون مدنی زن ازسه طریق می تواند به طلاق دست یابد.

الف) جلب موافقت شوهر بادادن مقداری مال به او (طلاق خلع):

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی ((کراهت)) داشته باشد، باتوجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،با دادن مالی به شوهرش که می تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق ((خلع)) نام می برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشند.

طلاق

ب) مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق:

در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:

١) عسر و حرج زن:قانون مدنی در ماده ١١٣٠ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسروحرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسروحرج را بر شمرده است که اهم ان عبارتند از:

١_ ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

٢_ اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

٣_ محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

۴_ ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد

۵_ ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

باید توجه داشت مواردی که قانون ازان ها نام برده، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسروحرج است. بار اثبات هریک از این موارد بردوش زوجه است.

حکم صادره اجرا و صیغه ی طلاق جاری شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیله ی پزشک معتمد معمولا پزشکی قانونی موارد فوق الذکر در مواد ٨ و ٩ و ١٠ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ و مواد ٢۵،٢۶و٢٧ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١ تصریح گردیده است.

٢) غیبت شوهر بیش از چهار سال:براساس ماده ١٠٢٩ قانون مدنی هرگاه مرد چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ١٠٢٣ قانون مدنی حاکم اورا طلاق می دهد.مطابق ماده ١٠٢٣ قانون مدنی،در این حالت طی ٣ نوبت اگهی هریک به فاصله ی یک ماه درجراید محل ویکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می کند،هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

٣) توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق:ماده ١١١٩ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند بنابراین زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط ،زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آن ها یا از ماده ٨ قانون حمایت از خانواده ١٣۵٣ گرفته شده یا در ماده ١١٣٠ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

ج) امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت (م ١١٢٩ قانون مدنی):

در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را دردادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده ی او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از ان ، یکی از بحث انگیز ترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است زیرا زن باتوجه به نفقه گذشته و بیم از اینده به دادگاه مراجعه می کند اما منظور از نفقه ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف نظر وجود دارد ، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می دانند و برخی آن را به نفقه ی آینده محدود کرده اند و معتقدند نفقه ی گذشته دینی است مانند بقیه دیون برعهده شوهر اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقه ی اینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

طلاق توافقی

توافق زوجین برای طلاق

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر برمسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی باهم نباشند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق ،ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند نظر به اینکه اجرا شدن صیغه ی طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است. دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می کند. مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند ب ااعلام مراتب به دادگاه خانواده،گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

مطالب پیشنهادی :

وکیل طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

اشتراک گذاری