دعوای تصرف عدوانی – دعوای ممانعت از حق – دعوای مزاحمت

اظهارنامه
اظهارنامه
می 12, 2018
مطالبی درباره «اقرار»
مطالبی درباره «اقرار»
می 19, 2018
نمایش همه

دعوای تصرف عدوانی – دعوای ممانعت از حق – دعوای مزاحمت

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

دعوای ممانعت از حق عبارتست از:

تقاضای کسیکه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

دعوای مزاحمت عبارتست از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

در دعاوی تصرف عدوانی .ممانعت ازحق و مزاحمت .خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

در دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگرانکه طرف دیگر سبق تصرف واستفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

کسیکه راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است. نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق.طرح دعوا نماید.

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی. متصرف پس از تصرف عدوانی .غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد.اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم درباب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

در صورتیکه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده میکرده اند و بعضی ازانان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب میشود.

مستاجر.مباشر .خادم.کارگر وبه طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قاعم مقامی مالک برابر مقررات شکایت کنند.

سرایدار.خادم.کارگر وبه طور کلی هرامین دیگری.چنانچه پس از ده روز ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه ی مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه ی مال امانی .از آن رفع تصرف ننماید.متصرف عدوانی محسوب میشود.

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف ان وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احرازکند خوانده.ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف ویا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت ازحق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق مورد حکم وادار نمایند .به مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

رسیدگی به این دعاوی گفته شده تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده وخارج ازنوبت به عمل می اید.

اشتراک گذاری