دعاوی مدنی

دیه
دیه
دسامبر 26, 2017
حق شفعه
حق شفعه
دسامبر 26, 2017

تعریف دعوی: عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده صورت می گیرد.

دعاوی به دو دسته تقسیم می شود.

۱- دعاوی کیفری

۲- دعاوی مدنی

مقصود از دعاوی کیفری :ان دسته از دعاوی است که صا حب حق (دادستان.شاکی خصوصی)ادعا دارد که حق اجتماع یا فرد با ارتکاب جرم از ناحیه مشتکی عنه مورد تجاوز قرار گرفته است.

مقصود از دعاوی مدنی :ان دسته از دعاوی است که به موجب ان صاحب حق ادعا دارد که حق قانونی و مشروع وی توسط خوانده یا خواندگان مورد انکار یا تضییع قرار گر فته است.

اشتراک گذاری