دعاوی شرکت ها

کلاهبرداری
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵
حق انتفاع
حق انتفاع
دی ۱, ۱۳۹۶

اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها نیز مانند اشخاص حقیقی میتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.علیه شرکت ها میتوان اقامه دعوی کرد.مثل وقتی که یک شرکت سنوات ، مزایا و سایر حقوق کارمند خود را پرداخت نمیکند و کارمند با مراجعه به وکیل دادگستری حق و حقوق خود را از شرکت مطالبه میکند.

منظور از دعاوی ناشی از قراردادها دعاوی است که در نتیجه انعقاد قرارداد میان اشخاص حقیقی یا حقوقی بروز میکند.تعداد این دعاوی بسیار زیاد و از جمله دعاوی رایج و تا حدودی پیچیده است که برای حل و فصل آن بهتر است به وکیل دادگستری مراجعه شود.

این دعاوی، طبق ماده ی ۲۲ قانون آیین دارسی مدنی، در موضوعات ورشکستگی، اصل شرکت های تجاری، دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله ی بین شرکاء و دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شوند. این ماده شامل شرکتهای خارجی نیست، چرا که در آن به شرکت هایی اشاره شده که مرکز اصلی شرکت اقامه می شوند. این ماده شامل شرکتهای است و به عبارتی تابعیت ایرانی دارند.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت نیز در محلی که تعهد باید در آنجا واقع شود و یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود و همچنین در جایی که پول باید پرداخت شود قابل اقامه هستند.

اشتراک گذاری