داوری دعاوی حقوقی

وکیل در مشهد
وکیل در مشهد
می 29, 2018
هزینه دادرسی
هزینه دادرسی
ژوئن 4, 2018

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف در بیرون از دادگستری است. داوری هرچند غیر رسمی است اما رای داور مانند رای قاضی دادگستری الزامی و دارای ضمانت اجرا است. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به مقررات داوری اختصاص پیدا کرده‌اند.

از دیگر روش‌های حل اختلاف غیر قضایی می‌توان به میانجیگری، سازش و مذاکره، پایمردی اشاره نمود.

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرار داد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد در مواردیکه طرف دعواخارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آنرا مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری است.

در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد در صورتیکه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مراتب به داوران ابلاغ شود.

قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند.

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی واظهار نظر مینماید.

در صورتیکه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در صورتیکه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند هریک ازطرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبولی داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

اشخاص زیر را نمیتوان به عنوان داور تعیین کرد:

١_ اشخاص فاقد اهلیت قانونی

٢_ اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یادر اثر ان از داوری محروم شده اند

در مواردیکه دادگاه به جای طرفین با یکی از آنان داور تعیین میکند .باید حداقل ازب ین دوبرابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

موسسه حقوق مدافعان حق

اشتراک گذاری